ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

​      นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์                      นางสาวอภิชญา รวยศิลป์
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1