ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

​      นางพัตรา ยืนนาน                             นายวรชาติ วิเชียรพนัส
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1