ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

​      1. อาจารย์เสือ พ.ศ. 2443-2451
      2. อาจารย์เทียน พ.ศ. 2452-2453
      3. อาจารย์ภักดี พ.ศ. 2453
      4. อาจารย์ลำดวน (ขุนชิตพิทยกรรม) พ.ศ. 2453-2457
      5. อาจารย์สอน กุ้ยก้องศิลป์ พ.ศ. 2457-2465
      6. ขุนกุมาโรวาท (เกิด) พ.ศ. 2465-2468
      7. อาจารย์เฮง สนใจรบ พ.ศ. 2468-2477
      8. อาจารย์สนิท เทวินทรภักดิ์ พ.ศ. 2477-2484
      9. อาจารย์ฉาย วิโรจน์ศิริ พ.ศ. 2484-2486
     10. อาจารย์สนอง สุขสมาน (รักษาการ) พ.ศ. 2487
     11. อาจารย์สวัสดิ์ ภูมิรัตน์ พ.ศ. 2488-2491
     12. อาจารย์เทือก กุสุมา ณ อยุธยา พ.ศ. 2491-2496
     13. อาจารย์จรูญ ส่องศิริ พ.ศ. 2496-2497
     14. อาจารย์สำเนียง ตีระวนิช พ.ศ. 2498-2500
     15. อาจารย์อาสา ศุกระมงคล พ.ศ. 2500-2510
     16. อาจารย์แสวง ตันบุญตั้ง พ.ศ. 2510-2519
     17. อาจารย์สงวน คลังชำนาญ พ.ศ. 2519-2522
     18. อาจารย์วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ พ.ศ. 2522-2526
     19. ผู้อำนวยการลพ ชูแข พ.ศ. 2526-2529
     20. ผู้อำนวยการแดง สุขกุล พ.ศ. 2529-2534
     21. ผู้อำนวยการมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2534-2536
     22. ผู้อำนวยการประวิทย์ พฤทธิกุล พ.ศ. 2536-2537
     23. ผู้อำนวยการสุรินทร์ สรรพกิจ พ.ศ. 2537-2541
     24. ผู้อำนวยการคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป์ พ.ศ. 2541-2545
     25. ผู้อำนวยการธีระพงศ์ นิยมทอง พ.ศ. 2545-2548
     26. ผู้อำนวยการอุทัย สงวนพงศ์ พ.ศ. 2548-2550
     27. ผู้อำนวยการสุรพล การบุญ พ.ศ. 2550-2551
     28. ผู้อำนวยการสุคนธา อรุณภู่ พ.ศ. 2551-2558
     29. ผู้อำนวยการพิพิศน์ บุญเสริม พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน