ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

​    

  นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว   นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
  งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ   งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
   
       
  นางสาศรินยา  นามมั่น   นางสาวปนิดา  กิจธนรัตน์  
  งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ   งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
   
       
  นายสุวรรณชัย  มณีสิทธิชัย    
  งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ