ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

      ที่อยู่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ติดต่อข่าวสารผ่าน FACEBOOK
คลิกที่นี่

เบอร์โทรศัพท์

02-623-0904

เบอร์โทรสาร

02-222-5863

Email

traimitwitthayalai@gmail.comห้องผู้อำนวยการ 100
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 101
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 102
กลุ่มบริหารทั่วไป 103
กลุ่มบริหารวิชาการ 104
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 105
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2  106
ห้องประชาสัมพันธ์ 107 หรือ กด 0
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 108
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 109
ห้องพยาบาล 112
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 113
ห้องสมุด 114
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 115
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 116
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 118
ห้องโสตทัศนศึกษา 119
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 120
ห้องดนตรีไทย 121
ห้องแนะแนว 122
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 123
ห้องเรียนขงจื่อ 125
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4   127
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5   128