ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

​      นางสาวสุวดี เมืองสุข                        นางสาวสุวดี เมืองสุข
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
                        
     
      นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา                นางสาวเบ็ญจมาศ มูโต้
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                     ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
                        

      นางสาวอุษา เมืองสุข                        นายจารุวัชร ภูมิพงศ์
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                        

      นายศรายุทธ สมโนชัย                       นายพลธวัฒน์ วรวัฒนจิรโชติ
      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย