ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มบริหารทั่วไป

​    

  นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์   นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
       
  นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์   นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
  งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป   งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
   
       
  นายไพโรจน์  เหล่ามังรัตน์   นายพานุพงษ์  วิจันทมุข
  หัวหน้างานอาคารสถานที่   หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
   
       
  นางสาวจริยา  ภูริธิติมา   นางสาวศรินยา  นามมั่น
  หัวหน้างานอนามัย   หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
   
       
  นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์   นางพัตรา  ยืนนาน
  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน   หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ