ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ "ตามนโยบาย คสช."

​    

         ที่มาของค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
      - ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
      - ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
      - กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
      - ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
      - รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
      - มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
      - เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
      - มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
      - มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
      -
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
      - คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
     
          

         ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการนี้ให้ได้และปฏิบัติอย่างเต็มใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ http://khaniyom12.weebly.com/ และ http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=3230