ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    งานสารสนเทศ

​    

  นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว   นางสาววนิดา  แย้มยืนสุข
  งานสารสนเทศโรงเรียน   งานสารสนเทศโรงเรียน
   
       
  นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี   ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
  สารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ   สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
   
       
  นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์   นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
  สารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป   สารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   
       
  นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล   นางสาววิมลวรรณ  วงแวง
  สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย   สารสนเทศกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
   
       
  นางสาวอภิชญา  รวยศิลป์   นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
  สารสนเทศกลุ่มสาระฯศิลปะ   สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาจีน
   
       
  นางสาวสุภารักษ์  สืบสำราญ   นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
  สารสนเทศกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   สารสนเทศกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
   
       
  นางสาวสุพัตรา  เกตสิทธิ์   นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
  สารสนเทศกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   สารสนเทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
     
       
  นางพัตรา  ยืนนาน    
  สารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน