ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

​      นายพานุพงษ์ วิจันทมุข                      นายชมพล พฤกษา
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ              ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
                        
     
      นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม                        นางสาววนิดา แย้มยืนสุข
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                     ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
                           

      นายสันติภาพ รอดสถิตย์            นายธนเดช กิจศุภไพศาล
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย