ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

​    

  นางนฤมล  เหล่าอยู่ดี   นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
       
  นางชมพูนุท  นวลศรี   นางสาวสุภารักษ์  สืบสำราญ
  งานการเงินและบัญชี   งานการเงินและบัญชี
   
       
  นางกรกนก  คัจฉพันธ์   นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
  งานการเงินและบัญชี   หัวหน้างานพัสดุ
   
       
  นางจริยา  ภูริธิติมา   นางสาวสุพัตรา  เกตสิทธิ์
  งานพัสดุ   งานพัสดุ
     
       
  นางสาวลัดดาวรรณ  จันหุณี   นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
  หัวหน้างานสารบรรณ   งานสารบรรณ
   
       
  นายไพโรจน์  เหล่ามังรัตน์   นางสาวณัฐพัชร์  พงษ์ประเสริฐ
  หัวหน้างานยานพาหนะ   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   
       
  นายพุฒิพงค์  ปรีเปรม   นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
  หัวหน้างานแผนงาน   งานแผนงาน
   
       
  นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์   นางสาววนิดา  แย้มยืนสุข
  งานแผนงาน   งานแผนงาน
   
       
  นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์   นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
  หัวหน้างานสารสนเทศ   งานสารสนเทศ
   
       
  นางสุภัชกรานต์  จึงอมรกิจ   นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
  หัวหน้างานติดตามและประเมินผล   งานพัฒนาบุคลากร
   
       
  นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ    
  งานพัฒนาบุคลากร