ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    งานแผนงาน

​    

  นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา   นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
  งานแผนงานโรงเรียน   งานแผนงานโรงเรียน
   
       
  นางสุภัชกรานต์  จึงอมรกิจ   นางสาววนิดา  แย้มยืนสุข
  งานแผนงานโรงเรียน   งานแผนงานโรงเรียน
   
       
  นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์   นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
  งานแผนงานโรงเรียน   แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
   
       
  นางพัทธ์ธีรา  ใบคำ   นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ   แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
   
       
  นางสาวบุญสม  ทรัพย์สมานวงศ์   นายไพโรจน์  เหล่ามังรัตน์
  แผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   แผนงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
   
       
  นางสาวอภิชญา  รวยศิลป์   นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
  แผนงานกลุ่มสาระฯศิลปะ   แผนงานกลุ่มสารฯภาษาจีน
   
       
  นางเบ็ญจมาศ  มูโต้   นางสาวสุภารักษ์  สืบสำราญ
  แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ   แผนงานกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
   
       
  นางสาวอัญชลี  เครือชัย   นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
  แผนงานกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา   แผนงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
   
       
  นายชมพล  พฤกษา    
  แผนงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน