ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

​    

  นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ   นางสาววัฒนา  ประสานทอง
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   
       
  นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์   ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   
       
  นางสาวกมลพร  ดีประทีบ   นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   
       
  นางสาวสุภรณ์  แขตระกูล   นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
     
       
  นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ   นายชมพล  พฤกษา
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   
       
  นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์   นางพัตรา  ยืนนาน
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน