ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

​      นางชลทิชา วราศรัย                            นายธนากฤช ครุเจนธรรม
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
                                    
     
      นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์               นายวรชาติ วิเชียรพนัส 
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                        ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1     
                                   

      ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ หมุนโย                     นายอัครวิชญ์ ผิวงษ์งาม
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                                   

      นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ             นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์
      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                                   

      นางสาวฉัตรฑริกา มิ่งรักษา
      ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง