ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

​      นางจันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา             นางสาวระวีพรรณ สยนานนท์
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
                                    
     
      นางสาวบุญสม ทรัพย์สมานวงศ์              นางสาวณัฐพัชร์ พงษ์ประเสริฐ
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     
                                   

      นางธัญพิมล สุวรรณพักตร์                     นางจริยา ภูริธิติมา
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                                   

      นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี                    นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร
      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                               ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
                                   

      นางสาวอัญชลี เครือชัย           
      ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง