ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มบริหารทั่วไป

​    

  นายพานุพงษ์  วิจันทมุข   นายชมพล  พฤกษา
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
   
       
  นางสาวบุญสม  ทรัพย์สมานวงศ์   นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
  หัวหน้างานสำนักงานและแผนงาน   หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม
   
       
  นายวรชาติ  วิเชียรพนัส   นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
   
       
  นายธนากฤช  ครุเจนธรรม   นายสันติภาพ  รอดสถิตย์
  หัวหน้างานสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
   
       
  นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล   นางพัตรา  ยืนนาน
  งานสำนักงาน   หัวหน้าระดับชั้น ม.5