ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

​      นางนฤมล เหล่าอยู่ดี                           นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
                        
     
      นางชมพูนุท นวลศรี                            นางสาวนิตยา ธรรมโชติ
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
                           

      นางพัตรา ยืนนาน                               นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                        ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
                      

      นางสาวสุภารักษ์ สืบสำราญ                 นางสาวศรินยา นามมั่น
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                            ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
                     

      นางกรกนก คัจฉพันธ์                          นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์
      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                              ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง