ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

​      นางฉวีวรรณ วงศ์ปัญจ              นางบุษบา วรเดช
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
                        
     
      น.ส.น้ำหทัย ศุภโชคเกษตรกุล    นางสุภัทชกรานต์ จึงอมรกิจ  
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
                           

      นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล     นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์
      ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย