ครูและบุคลากรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    กลุ่มบริหารวิชาการ

​    

  นางชลทิชา  วราศรัย   นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
       
  นางพัทธ์ธีรา  ใบคำ   นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้างานแผนงานวิชาการ, ลูกเสือ
   
       
  นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ   นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
  หัวหน้างงานหลักสุตรสถานศึกษา   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
   
       
  นายสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์   นางสาววัฒนา  ประสานทอง
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
   
       
  นางสาวกมลพร  ดีประทีป   นายชมพล  พฤกษา
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
       
  นางสาวสุภรณ์  แขตระกูล   นางสาวบุษกร  เขียวมั่น
  หัวหน้างานแนะแนว   หัวหน้างานห้องสมุด
       
       
  นางบุษบา  วรเดช   ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
  หัวหน้างานพัฒนานักเรียนด้อยโอกาส
ทางการศึกษา
  หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้
   
       
  นายธนเดช  กิจศุภไพศาล   นางสาวอัจฉรา  หมื่นวงษ์
  งานทะเบียน   งานทะเบียน
   
       
  นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์   นายศรายุทธ  สมโนชัย
  งานวัดผลและประเมินผล   งานวัดผลและประเมินผล
   
       
  นายพุฒิพงค์  ปรีเปรม   นางสาววนิดา  แย้มยืนสุข
  งานรักษาดินแดน   กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์
   
       
  นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร   นางพัตรา  ยืนนาน
  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   
       
  นางกรกนก  คัจฉพันธ์   นางสาวณัฐพัชร์  พงษ์ประเสริฐ
  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน   หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
   
       
  นางสาวสุวดี  เมืองสุข   นางสาวเบ็ญจมาศ  มูโต้
  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน   หัวหน้างานมาตรฐานสากล